Arba Minch Fruit Value Chain

Okres Arba Minch Zuria je významnou ovocnářskou oblastí, která vyprodukuje cca 15 % veškerého ovoce Etiopie. Potenciál oblasti je díky vhodným přírodním i půdním podmínkám poblíž jezera Abaya výrazně vyšší. K jeho dosažení je zapotřebí zvýšit znalosti a dovednosti místních pěstitelů, implementovat do produkce kvalitnější genetický materiál, produkci diverzifikovat a zpřístupnit producentům nové obchodní kanály.

Pojekt bude tyto body implementovat krok za krokem, kdy společně se zástupci místních úřadů i komunit založí ovocné školky, vybere vhodné druhy a odrůdy na diverzifikaci produkce, vyškolí pěstitele v zakládání a managementu sadů, správných technikách sklizně a skladování ovoce. Dalším prvkem bude analýza trhu, která povede k výběru vhodných ovocných produktů (např. džemy a přesnídávky), v jejichž výrobě budou podpořeny místní subjekty.

Jak producentům samotného ovoce, tak zpracovatelům ovocných produktů bude poskytnuta asistence při tvorbě business plánů, obchodních a marketingových strategií a napojování na existující trhy. Díky novým možnostem omezení vlivu prostředníků budou schopni své produkty prodat za vyšší, férovější ceny.

Proběhnou také školení, propagace a osvěta zamířená na široké vrstvy místních obyvatel tykající se správných stravovacích návyků a vhodného složení jídelníčku zejména matek a malých dětí s důrazem na ovoce a ovocné produkty.

Očekávanými výsledky je zlepšení stravování místních obyvatel zvýšením podílu ovoce v jejich jídelníčku, kvalitnější a výnosnější ovocná produkce, dostupnost ovocných produktů v průběhu celého roku, zvýšený příjem místních farmářů díky efektivnějšímu pěstování a snížení posklizňových ztrát.

Zpráva o vybraných ovocných druzích vhodných k produkci ovoce 

The Arba Minch Zuria district is an important fruit-growing region, which produces about
15 % of all Ethiopia’s fruit. The potential of the area is considerably higher due to suitable natural and soil conditions near Lake Abaya. To achieve this, it is necessary to increase the knowledge and skills of local growers, to implement better genetic material in production, to diversify production and to make new trade channels available to producers.

The project will implement these points step-by-step by establishing fruit nurseries together with representatives of local authorities and communities, selecting appropriate species and varieties to diversify production, training growers in planting and managing orchards, proper harvesting techniques and fruit storage. Next element will be a market analysis that will lead to the selection of suitable fruit products (eg jams and snacks) to be supported by local actors.

Both fruit producers and processors of fruit products will be assisted in developing business plans, marketing strategies and linking to existing markets. New opportunities to reduce the influence of middlemen will be able to sell their products at higher, fairer prices.

There will also be training, promotion and enlightenment aimed at a wide range of local residents regarding proper eating habits, appropriate dietary diversity especially for mothers and young children, with an emphasis on fruit and fruit products.

The expected results are to improve the diet of local people by increasing the proportion of fruit, better quality and more profitable fruit production, availability of fruit products throughout the year, increased income of local farmers through more efficient cultivation and reduction of post-harvest losses.