Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny

Název projektu: Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Identifikace:

Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a znečišťování krajiny. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází k celkovému poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. Záměrem tohoto projektu je tedy přispět ke zlepšení životního prostředí Awasského jezera a jeho okolí prostřednictvím implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížením znečištění a zanášení jezera. Bude realizováno participativní územní plánování a díky projektu dojde ke zlepšení hospodaření s půdou zavedením inovací v zemědělství a lesnictví. Bude vybudována funkční ochrana Awasského jezera stavěním ochranné hráze, ochranné zóny a mokřadů, dojde k rehabilitaci degradovaných území zalesňovacími a protierozními aktivitami a k nastavení následného udržitelného managementu mimo jiné skrze budování kapacit místních úředníků a zvyšování povědomí v místní komunitě.

Informace o projektu vyšla koncem března na stránkách České rozvojové agentury