Ochrana půdy a vodních zdrojů v Regionu jižních národů, národností a lidu 2010-2012

 

 

 

 

 

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Identifikace: CzDA-ET-2010-13-31130

Realizace projektu byla zahájena na podzim 2010. Projekt je zaměřen na spolupráci v oblasti ochrany půdy, zvláště před erozí, ochrany a rozvoje vodních zdrojů a zvýšení úrovně sanitace. Projektové aktivity zahrnují implementaci dvou hlavních skupin opatření, a to protierozních a vodohospodářských. Správná aplikace těchto opatření přispěje ke zvýšení ekologické stability daného území, zlepšení vodohospodářské a hygienické situace a zvýšení potravinové bezpečnosti místních obyvatel. Teritoriálně je projekt zacílen na území okresů Awassa Zuriya Woreda a Alaba Special Woreda v SNNPR. Protierozní opatření jsou aplikována v okrese Awassa Zuriya Woreda na území kebelí Lebu Koromo a Umbullo Kajima, kde navazují na výstupy předchozích projektů ZRS ČR. Prakticky práce při zavádění protierozních opatření zahrnují následující soubory aktivit: zhodnocení aktuálního stavu degradace půdy a identifikace nejrizikovějších oblastí z hlediska náchylnosti k půdní erozi, navržení konkrétních protierozních opatření, nákup semen a materiálu nutného pro vypěstování a výsadbu sazenic, vypěstování sazenic v lesní školce založené v rámci předchozího projektu ZRS ČR, výsadba sazenic, aplikace technických protierozních opatření. 

Vodohospodářská část projektu je realizována v okrese Alaba Special Wereda, kde vodohospodářská opatření obsahují následující soubor činností: zhodnocení možnosti rehabilitace 9 nefunkčních vrtů, oprava min. 3 nefunkčních vrtů, rozšíření distribučního systému pitné vody o další distribuční místa a prodloužení vodovodu, zřízení min. 12 záchytných systémů dešťové vody, výstavba min. 12 latrín a umýváren, a nákup a distribuce min. 5 000 hygienických souborů (mýdla, kanystry).  V průběhu celé tříleté realizace projektu kontinuálně probíhá osvětová činnost. V červenci 2011 byla vodohospodářská část projektu rozšířena o další výstup a došlo k navýšení financování. V průběhu realizace projektu vyvstala potřeba dalšího zvýšení kapacit regionálního Water Resources Bureau. V rámci nového výstupu byly dodány měřící sady pro technickou analýzu vrtaných studní včetně zaškolení obsluhy a transferu know-how. V  roce 2012 byly projektové aktivity dokončeny.

The proposal is situated to south Ethiopia, to one of its federal states SNNPR in the districts Awassa Zuriya Wereda & Alaba Special Wereda, especially kebeles: Lebu Koromo, Umbullo Kajima, Choroko, Hamata, Rokenene Teffo, Kobo Chobarre, Tuka, Yato Barho, Besheno, Simbita a Bendo, reflecting the original contract document letting. The general development goal is to deal with poverty eradication, nature protection and improvement of the general health conditions of the rural population. In particular, the project aims are oriented on the application of specific measures to enhance soil protection against water erosion and to support water management and technical education of target communities. In the course of project duration following outputs will be generated: soil protection remedial measures evaluated and realized in the wider AZW region, tree saplings supply provided and out-planted, selected community water boreholes reconditioned in ASW region, water distribution & water catchment facilities enlarged, construction of the toilet facilities provided and distribution of special hygiene sets supplied throughout the village areas. Role of the Mendel University team experts during the project implementation is management supervision and methodological, administrative, technical & fund backing. Local expert partners will continuously lead the project in the localities of interest, hiring the builder forces, partially guiding and supervising the fieldwork and steering workers training. As a consequence local indigenous community will win a direct practical experience with the operation and functioning of the provided project technologies & strategies to contrive sustainable landscape husbandry, creating the prerequisites for the project ideas success in the long-term time scale.