Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie: 2019-2020

Název projektu: Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Identifikace:

Projektovým záměrem je zajistit venkovským obyvatelům bezpečný přístup ke zdrojům potravin pomocí snížení negativních dopadů výkyvů klimatu a nevhodného managementu přírodních zdrojů v okrese Arba Minch Zuria Woreda. Toho bude dosaženo skrze rehabilitaci degradovaných půd, implementaci trvale udržitelného hospodaření do strategií místních úřadů v nových lokalitách a prohloubením dopadů předchozích intervencí v již dotčeném území. Realizátor společně s místními partnery bude rozvíjet školící permakulturní centrum v jeho vzdělávací funkci tak, aby sloužilo farmářům, místním partnerům i vládním aktérům jako centrum přenosu know-how v oblasti pěstování potravinových a multifunkčních rostlin a posklizňového zpracování zemědělských produktů.

Zvyšování potravinové bezpečnosti projekt podpoří školeními a zavedením jednoduchých technologií na zpracování místních plodin s vysokou nutriční hodnotou a konzervací různých druhů ovoce. Projekt podpoří navázání místních producentů na místní trhy a odběratele.

The project aims to provide rural residents the safe access to food sources by reducing the negative impacts of climate swings and inappropriate natural resource management in Arba Minch Zuria Woreda. This will be achieved through the rehabilitation of degraded lands, the implementation of sustainable management in the strategies of local authorities in new sites and impacts reinforcement in the areas of previous interventions. The implementer together with its local partners will develop a training permaculture center in its educational function to serve farmers, local partners and government actors as the center of know-how transfer in the field of food and multifunctional plants cultivation and post-harvest processing of agricultural products.

The food security will be supported by training and introduction of simple technologies for processing local crops with high nutritional value and preserving different types of fruit. The project will support the involvement of local producers in local markets and purchasers.