Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie) 2014-2017

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Identifikace: ET-2014-028-FO-31140

Tento projekt byl zaměřen na ochranu zemědělského půdního fondu v zóně Kembata Tembaro v Regionu Jižních národů, národností a lidu, v rámci podpory zemědělské produkce místních drobných farmářů. Stěžejní aktivitou projektu bylo vybudování zavlažovacího systému určeného k  ochraně lokální zemědělské půdy a intenzifikaci produkce místních farmářských komunit v kebelích  Lesho a Adancho (ve vybraných woredách Kacha Birra a Angacha) prostřednictvím efektivnějšího hospodaření s dešťovou vodou. Vybudování zavlažovacího systému (doplněné o sérii dalších, převážně technických protierozních opatření) bylo následováno sérií školení zaměřených jednak na samotnou údržbu zavlažovací soustavy, ale zejména na využití nově získaných možností v rámci zemědělské produkce. Projekt počítal se založením dvou na zavlažovací soustavu napojených pokusných polí, o rozloze cca 2500 m2, na nichž proběhly školení v režimu Farmer Field Schools, a které následně slouží místním farmářům i k rozvíjení správných zemědělských praktik (Good Agricultural Practices). Tato školení, v návaznosti na vybudování zavlažovacích systémů, přispěla k intensifikaci zemědělské produkce (zejména pěstování zeleniny) a větší šetrnosti k zemědělské půdě v oblasti.