1999-2001

Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra – Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen)

Projekt MZe, MZV; řešitel: FOA (Nadační fond pro organické zemědělství), subdodavatelé MZLU, Národní muzeum, ČZU

1. etapa BUČEK, A., PAVLIŠ, J., ADOLT, R., HABROVÁ, H., JELÍNEK, P. (2001): Final Report of the Project ”Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen)”. Msc, Praha. 233 pp.

PAVLIŠ, J. ET AL (2001): Plant Your Tree. FOA, MZLU. Instructional manual for tree planting in Yemen (En., Ar.)

Zájem o realizaci tohoto projektu projevila jemenská strana a oficiální zástupci ostrova již v roce 1997 prostřednictvím našeho Chargé d´affaires, který v tomto roce podal předběžný návrh projektu na MŽP ČR. Vláda Jemenské republiky ve stejném roce 1997 rozhodla o rozvojových prioritách pro sokotránské souostroví, záměry a výhledový plán rozvoje souostroví do roku 2010 byl řešen návrhem ”Master Planu” vypracovaného pro jemenskou vládu a financovaného EC a UNDP. V návrhu projektu bylo předpokládáno využití české metodiky tvorby ekologických sítí, která je kompatibilní s postupem užívaným v zemích Evropské unie. Cílem projektu bylo ověření současného stavu ostrovních biotopů, vymezení ekologicky významných krajinných segmentů a vytvoření návrhu pro vymezení ekologické sítě pro zachování endemických druhů rostlin a zvířat a též vytvoření rámce pro trvale udržitelné agrolesnické hospodaření místní komunity. V první fázi projektu byly získávány a vyhodnocovány elementární informace o přírodních podmínkách Sokotry a jejich ovlivnění člověkem, především pastvou dobytka, která je dlouhodobě hlavním zdrojem obživy místní populace a byla zpracována první předběžná verze geobiocenologického klasifikačního systému, jehož jednotky jsou nezbytnými prostorovými rámci pro plánování agrolesnických opatření. Výchovné aktivity byly soustředěny především na děti, pro které byla připravena brožura o vysazování stromů. Původní tým řešitelů ve složení Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. a Dr. Ing. Jindřich Pavliš z MZLU a Ing. Bohumil Pražan z Národního muzea byl postupně rozšířen o další členy. V roce 1999 o Prof. RNDr. Karla Šťastného a Prof. RNDr. Vladimíra Bejčka z České zemědělské univerzity a v dalších letech o pracovníky MZLU v Brně Ing. Petra Jelínka, Ph.D. (2000), Ing. Radima Adolta a Ing. Hanu Habrovou (2001).