Integrated Farming II

Řešitelský tým:

Nejchudší oblast Zambie, Západní provincie, se vypořádává s velkou chudobou. Místní lidé si na živobytí vydělávají farmařením, avšak v současnosti, kdy se potýkají se změnami klimatu, je stále těžší se připravit a zásobovat na období sucha. Farmáři jsou neznalí moderních zemědělských postupů a mají nedostatečné podnikatelské znalosti.

Projekt ČRA, realizovaný MENDELU v letech 2019-2021, se zaměřuje na zvýšení znalostí v integrovaném zemědělství a podnikání 800 farmářů, kde například radí, jak vypěstovat více plodin, uchovat přebytečná semena na další rok, uskladnit plodiny pro delší trvanlivost a zbytek prodat na trhu. Farmáři tímto způsobem zvyšují své příjmy, a tím i životní úroveň sebe a své rodiny.

Tým MENDELU školí farmáře v široké škále pěstování plodin spolu s dřevinami a také v chovu zvířat, například včel, chovu ryb a kachen. V rámci osvěty jsou také školeny technologie pro výstavbu rybníků, přístřešků pro dobytek, jednoduchých závlahových systémů a včelích úlů, přičemž farmáři jsou následně schopni si všechna tato vybavení farem technicky zkonstruovat sami. Farmářům je rovněž poskytnuto know-how v oblasti dostupných grantů a půjček, školení na zvýšení manažerských a finančních dovedností nebo podpora při tvorbě vlastních business plánů. Školeni však nejsou pouze farmáři, ale i komunity, asociace, terénní pracovníci jednotlivých ministerstev a další důležití partneři, čímž dochází k pozitivnímu rozšiřování udržitelných principů integrovaného zemědělství.

Mimo to, MENDELU zmapovalo lokaci vzorových 20 farmářů, ke kterým se ostatní farmáři chodí školit, pomocí GPS souřadnic, a průběžně propaguje povědomí o účelu projektu, univerzitních aktivitách v Zambii a české rozvojové spolupráci mezi širokou veřejnost prostřednictvím facebookových stránek https://www.facebook.com/mendeluinzambia/,  webových stránek MENDELU a jeho partnerů či rádiového a televizního vysílání v Zambii.

Na projektu pracuje mnoho českých i zambijských expertů, přímo v Mongu je 6 členný projektový tým řešící projektové aktivity na denní bázi.

MENDELU v rámci projektu spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, zambijskou univerzitou Copperbelt, neziskovou organizací Grass Roots Trust a firmou Holistic Solutions s.r.o.

 

Project team:

Zambia’s poorest region, the Western Province, is dealing extreme poverty. Local people make a living from farming, but as they face climate change, it is becoming increasingly difficult to prepare for droughts. Farmers don´t have knowledge of modern agricultural practices and have insufficient business knowledge.

The project of Czech Development Cooperation, implemented by MENDELU in the years of 2019-2021, focuses on increasing the knowledge in the integrated farming and the business of 800 farmers, for example they are advised on how to grow more crops, preserve surplus seeds for next year, store crops and sell the surplus on the market. This is how the farmers increase their income and thus the standard of living of themselves and their families.

MENDELU team trains farmers in planting a wide range of crops along with woody plants, as well as animal husbandry such as bees, fish and ducks. As part of the enlightenment, technologies for the construction of ponds, cattle shelters, simple irrigation systems and beehives are also trained, while farmers are then able to technically design all these farm equipment themselves. Farmers are also provided with know-how in the area of available grants and loans, training to increase managerial and financial skills or support in creating their own business plans. However, not only farmers are trained, but also communities, associations, field workers of individual ministries and other important partners, which leads to a positive spread of sustainable principles of integrated agriculture.

In addition, MENDELU mapped the location of 20 model farmers that other farmers go for training to, using GPS coordinates, and continuously promotes awareness of the purpose of the project, university activities in Zambia and Czech development cooperation among the general public via Facebook pages https://www.facebook.com/mendeluinzambia/, the websites of MENDELU and its partners or radio and television broadcasting in Zambia.

Many Czech and Zambian experts are working on the project, and in Mongu there is a 6-member project team solving project activities on a daily basis.

Within the project, MENDELU cooperates with the Czech University of Life Sciences Prague, the Zambian Copperbelt University, the non-governmental organization Grass Roots Trust and Holistic Solutions s.r.o. company.