Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství pro zvýšení životné úrovně drobných farmářů v Jižní provincii Zambie

 

Rozhovor s projektovou manažerkou Markétou Smrčkovou (CZ verze, EN verze)

 

Řešitelský tým:

Od srpna 2020 MENDELU implementuje projekt “Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství pro zvýšení životní úrovně malých farmářů v jižní provincii Zambie”.

Cílem projektu je zlepšit sociálně-ekonomické postavení malých farmářů se zaměřením na jejich rodiny a domácnosti vedené ženami zlepšením zemědělské produktivity v Jižní provincii Zambie, konkrétně ve dvou okresech Choma a Monze.

Vzhledem k charakteristice oblasti (oblast s nízkými srážkami, nízkou biologickou rozmanitostí, vysokým počtem pasoucích se hospodářských zvířat) a potřebám místních obyvatel (rozdíl v živočišné výrobě v průběhu roku, nízká produktivita rostlinné výroby, omezená finanční a zpracovatelská kapacita) projekt aplikuje silvopastorální principy, které povedou ke zvýšení živočišné a rostlinné produkce a zároveň vybudují odolnost země vůči změně klimatu. Tato praxe přispěje ke zlepšení půdních podmínek, zvýšení biologické rozmanitosti a přístupu k vodním zdrojům. Dosažení cíle projektu bude podpořeno diverzifikací zdrojů příjmů, finančními pobídkami a zvýšením ekonomického know-how farmářů.

Na podzim 2020 se v rámci projektu konalo setkání se všemi stakeholdery pro zajištění hladkého průběhu projektu a tamní podpory především ze strany relevantních zambijských úředníků, partnerských organizací, zástupců komunit i farmářů samotných. Setkání proběhlo za účasti místní televize, což umožní šířit povědomí o účelu projektu, univerzitních aktivitách v Zambii a české rozvojové spolupráci mezi širokou veřejnost (ukázku z televizního vysílání je možné shlédnou zde: https://www.youtube.com/watch?v=Tcc-dKX05Ys&feature=youtu.be). Dále byly vybrány komunity a oblasti, kde bude projekt aktivně implementován, proběhla také revize vodních zdrojů pro rehabilitaci a byl proveden proces evaluace managementu přírodních zdrojů. Do konce roku byla farmářům předána a následně na jejich farmách zasazena píce, kterou si budou dále již pěstovat sami a poté využívat jako krmivo pro dobytek, a rovněž proběhla školení na management hospodářských zvířat (krmivo, chov a pastva, výživa, hygiena, nemoci atp.). Proběhl též rozsáhlý sběr dat mezi farmáři, který celému projektovému týmu podal ucelený pohled na současnou situaci a poslouží jako podklad pro návazné projektové aktivity.

Na projektu pracuje mnoho českých i zambijských expertů, přímo v Chomě je 4 členný projektový tým řešící projektové aktivity na denní bázi.

Partnery projektu jsou: Holistic Solutions s.r.o., Grassroots Trust, Agriterra, Charita ČR.

 

Project team:

Since August 2020, MENDELU is implementing a project “Silvopastoral systems as a strategy for sustainable agriculture to increase livelihoods of small-scale farmers in Southern Province of Zambia”.

The aim of the project is to improve the socio-economic status of small-scale farmers, focusing on their families and women-led households, by improving agricultural productivity and landscape management in the Southern Province of Zambia, specifically in the two districts of Choma and Monze.

Due to the characteristics of the area (area with low rainfall, low biodiversity, high number of grazing livestock) and the needs of local people (difference in livestock production within the year, low productivity of crop production, limited financial and processing capacity) the project applies the silvopastoral principles which will lead to an increase in animal and plant production while building the country’s resilience to climate change. This practice will contribute to improved soil conditions, increased biodiversity, and access to water resources. Achieving the project’s aim will be supported by diversifying sources of income, financial incentives and increasing the economic know-how of farmers.

In the autumn of 2020, a meeting with all stakeholders took place to ensure the smooth running of the project and the local support, especially from relevant Zambian officials, partner organizations, community representatives and farmers themselves. The meeting was attended by local television, which will spread awareness of the purpose of the project, university activities in Zambia and Czech development cooperation among the general public (a sample of the television broadcast can be viewed here: https://www.youtube.com/watch?v=Tcc-dKX05Ys&feature=youtu.be). Furthermore, communities and areas where the project will be actively implemented were selected, water resources for rehabilitation were also revised, and the process of evaluating the management of natural resources was carried out. By the end of the year, fodder was handed over to the farmers and then planted on their farms, which they would continue to grow themselves and then use as feed for cattle, as well as training on livestock management was carried out (feeding, breeding and grazing, nutrition, hygiene, diseases, etc.). There was also an extensive data collection among farmers, which gave the entire project team a comprehensive view of the current situation and will serve as a basis for follow-up project activities.

Many Czech and Zambian experts are working on the project, and in Choma there is a 4-member project team solving project activities on a daily basis.

Partners of the project: Holistic Solutions s.r.o., Grassroots Trust, Agriterra, Caritas Czech Republic.