Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách subsaharské Afriky

Projekt realizovaný v letech 2017–2018 za podpory (dotace) Ministerstva zemědělství České republiky byl orientován na rozvoj systémů optimální produkce potravin a sazenic dřevin s využitím poznatků odborníků Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) a českých specialistů působících přímo v Zambii. Poznatky českého know-how byly předávány zambijské a české veřejnosti během workshopů, seminářů a účastí na zemědělských výstavách. Na realizaci projektu se podílely privátní firmy, odborníci, i studenti z ČR a Zambie v propojení privátního sektoru se vzdělávacími institucemi. Jednotlivá školení na sebe logicky navazovala tak, aby proškolení farmáři/studenti měli ucelenou představu o zemědělské a lesnické výrobě technologiemi vhodnými do podmínek subsaharské Afriky.

 

Cíl dotace

Cílem řešení projektu bylo zlepšení odborné přípravy cílových skupin včetně vytvoření komplexního souboru v praxi ověřených postupů. Projekt byl naplňován realizací modelových provozů v zemědělsko-lesnickém centru excelence – Czech Centre of Excellence (dále CCoE), v němž docházelo k realizaci odborného vzdělávání v Zambii. V druhém roce projektu bylo nutno za spolupráce s terénními partnery doplnit řadu metodicko-provozních kroků nezbytných pro dokončení rozvoje výnosově nadprůměrných pastvin, stabilizaci chovu odolných a výnosově nadprůměrných plemen domácích zvířat, a při produkci sazenic vybraných druhů dřevin. Vytvoření optimálního nízkonákladového systému zemědělské výroby bylo dimenzováno s ohledem na přírodní zdroje, finanční možnosti místních farmářů a podmínky trhu. Praktická školení probíhala v souladu s rozvojem centra excelence a agrotechnickými okolnostmi běžného zemědělského roku v Zambii. Ten je podmíněn především charakterem počasí, tedy dvěma výraznými obdobími – život inhibujícím suchem a obdobím dešťů podporujícím růst vegetace, porodnost (nejen) skotu (ale i divoké zvěře), a startujícím hlavní zemědělské práce.

 

Cílová skupina

Jako cílová skupina byli v původním návrhu definováni menší farmáři a odborná veřejnost, včetně na projekt přirozeně napojených studentů z ČR a Zambie. V průběhu druhého řešení roku projektu se projekt kromě rozvoje farmy, daného povahou garantovaných aktivit, orientoval zejména na cílovou skupinu a praktická školení v Zambii. V počátku druhého roku řešení se workshopů v centru excelence (CCoE) zúčastnily taktéž nižší kádry zambijského bankovního sektoru rozhodující na přepážkách bank o mikro-financování pro žadatele typu menších farmářů. Mikro-financování – jak je v rozvojových zemích obecně vyzkoušeno – je velmi úspěšným nástrojem pomoci pro boj s chudobou a naplnění dalších cílů MDG v rámci konceptu OSN. Podobnými workshopy tak dochází k propojení původní diplomatické vize spolupráce v zemědělském sektoru ČR a Zambie, v jejímž rámci navštívilo ČR na pozvání ministra zemědělství již mezi lety 2016-17 také několik senior bankéřů.

 

Přínos pro hlavní cílovou skupinu

Jedinečná příležitost projektu spočívající v kombinaci účasti státního sektoru ČR/Zambie, akademických specialistů, soukromého sektoru a cílových skupin měla hluboký geopolitický smysl a podporovala dlouhodobě velmi kvalitní renomé ČR v Africe, i potenciál exportu českých technologií a zemědělské techniky.

Přínosem pro místní farmáře bylo získání jinak težko dostupných vědomostí o zlepšeném managementu využívaných zdrojů efektivnější a intenzivní formou, ale bez nadměrných a nedostupných investic. Sdílení získaných poznatků bylo jedinečné v propojení privátního sektoru se vzdělávacími institucemi. Získané zambijské zkušenosti a podklady o trvale udržitelných postupech při produkci potravin, šetrných k životnímu prostředí, budou sloužit v přizpůsobených modulech rovněž pro české odborné školy/univerzity. Vytvořený systém školení bude sloužit partnerům projektu z University of Africa, pro vzdělávání dalších studentů. Neopomenutelným benefitem projektu byla též cílená výchova zambijských farmářů k humánnějšímu zacházení s dobytkem, zlepšení jeho životních podmínek a související zdravotní péče.

Do budování CCoE se v průběhu řešení projektu zapojili také univerzitní studenti, jejichž prostřednictvím se pak na domácí scéně rozrůstá komunita odborníků se znalostmi specifik afrického a evropského zemědělství a lesnictví, která má v budoucnu možnost získat zaměstnání v sektorově specializovaných mezinárodních organizacích a nadnárodních firmách.