Podpora spolupráce ve výzkumu, vzdělávání a v praktické výuce na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža

Vysoké školství se v Kambodži potýká s mnohými problémy. Navíc je lesnický obor v Kambodži, podobně jako další obory přírodních věd, v počátcích rozvoje a je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost, Ilegální a neodborně řízená nadměrná těžba vede dlouhodobě k masivnímu odlesňování, úbytku lesních ekosystémů a snižování druhové diverzity. Pro dosažení ideální rovnováhy mezi těžbou a obnovou je nutné, aby na lesnický sektor dohlíželi vzdělaní experti. Takovíto lidé mohou vzejít právě z vysokoškolských studentů fakulty Lesnictví a životního prostředí (dále jen Lesnictví) na Royal University of Agriculture (RUA), se kterou Mendelova Univerzita v Brně (MENDELU) dlouhodobě spolupracuje.
Projekt navrhuje způsob, jak zvýšit úroveň a atraktivitu vysokoškolského vzdělávání v oboru lesnictví za pomoci intenzivnější propagace studia nejen v Kambodži, ale i v České republice. Zároveň cílí na prohloubení a zkvalitnění vědecké a výzkumné spolupráce mezi univerzitami.

Velmi se v minulých letech osvědčil modul terénních výjezdů, které byly uskutečněny i v tomto projektu. Současně byl vytvořen další prostor pro praktickou výuku v předmětu dřevařství prostřednictvím vybavení specializované učebny.


Jelikož je Kambodža zemí, kde se realizuje mnoho mezinárodních projektů, je velmi vhodné, aby místní studenti byli schopni se do různých projektů zapojit. Díky znalostem ohledně fungování mezinárodních projektů, budou mít absolventi RUA možnost se po ukončení studia stát místními expert, kteří díky znalosti lokálních reálií, mohou najít vhodná řešení a přístupy k místním problémům.

Podpora společných výzkumných aktivit se pak týká technické, metodické a materiální podpory pro realizaci závěrečných studentských prací. Bude uspořádána také mezinárodní vědecká konference, která přispěje ke zlepšení stavu vědeckého poznání v kambodžském lesnickém oboru

Fakulta lesnická a ochrany životního prostředí se stále potýká s nedostatečnou propagací, PR a prezentací nabízených oborů. Proto bude v tomto případě aktivita podpory prezentace možností studia v Kambodži a v ČR realizována prostřednictvím semináře a propagačních akcí s cílem zaujmout co největší množství uchazečů. Během seminářů by se studenti měli dovědět také o možnosti studia v ČR hrazeného ze stipendií studentům z rozvojových zemí, přičemž řešitelský tým projektu bude se studenty také konzultovat samotná podání žádostí.


Na Royal Univeristy of Agriculture v Phnom Penhu se 10. září 2023 konala mezinárodní konference zaměřená na lesnictví a jeho roli v měnícím se klimatu. Konference se zúčastnilo přes 100 návštěvníků a probíhala v anglickém i kmérském jazyce. Na přípravě konference se podíleli zaměstnanci i studenti Mendelovy univerzity v Brně a byla podpořena Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci projektu: Podpora spolupráce ve výzkumu, vzdělávání a v praktické výuce na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža.


Studenti a zaměstnanci Mendelovy Univerzity v Brně ve spolupráci se studenty a zaměstnanci Royal University of Agriculture založily výzkumné plochy na studium agrolesnických kávových plantáží pro výzkum množství vázaného uhlíku. Tento výzkum navázal na dřívější měření kávovníků za účelem porovnání kvality kávy na plantážích zastíněných různými druhy stromů v provincii Mondulkiri.