Projekt Integrated farming III. POKRAČUJE do roku 2024!

A jsme rádi, že můžeme pracovat na pokračujícím projektu s našimi farmáři a odborníky v Česku a Zambii. Projekt integrovaného zemědělství bude i nadále spolupracovat s farmáři, kteří produkují a zpracovávají zemědělské produkty prostřednictvím udržitelných zemědělských postupů, jako je integrované zemědělství, agrolesnické systémy, HLLM atd. Zemědělci budou vyškoleni v integraci různých druhů rostlin, jako jsou krmné plodiny, ovoce, stínící stromy a zvířat, ke zlepšení jejich finanční situace, welfare zvířat a také udržitelnost jejich půdy.

Integrovaný chov ryb a produkce medu patří mezi hodnotové řetězce podporované projektem. Zemědělcům bude poskytnuta pomoc při výrobě, zpracování, komercializaci a marketingu a mnoha dalších činnostech. Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Holistic Solutions za podpory České rozvojové agentury – CzechAid a Velvyslanectví České republiky v Lusace.

Project Integrated Farming III. CONTINUES until 2024!

And we are happy to work on the following project with our farmers and experts in Czechia and Zambia. The Integrated Farming project will continue to work with farmers who produce and process agricultural products through sustainable farming practices such as integrated farming, agroforestry systems, HLLM, etc. Farmers will be trained in the integration of variable plant species such as fodder crops, fruits, shading trees and animals, for benefiting their financial situation, better welfare of animals, and also the sustainability of their land.

Integrated fish farming and honey production are among the value chains supported by the project. Farmers will be assisted in production, processing, commercialization and marketing and many other activities. Mendel University in Brno in cooperation with Czech University of Life Sciences Prague and Holistic Solutions supported by Česká rozvojová agentura – CzechAid and Embassy of the Czech Republic in Lusaka.

 

Related Images: